Kominike pou laprès
Pibliye li imedyatman 

Pou yon bon jan edikasyon ki disponib pou tout moùn 

Haïti -  Éduc’2012

An nou mete limyè sou « Kouman  pou sa  fèt »

Monreyal 6 oktòb 2011 – Si gen yon lide tout Ayisyen fanm kou gason, kèlkeswa klas sosyal yo ak pozisyon politik yo, yo antann yo sou li, se enpòtans edikasyon nan rekonstriksyon peyi yo. Kounye a, kesyon ki cho pou tout moùn se «Kouman pou sa fèt».  Kòman pou nou rive sèvi  avèk ladrès ak konpetans tout moùn nou genyen yo, ak materyèl epi lajan nou genyen disponib, kwake yo limite, pou nou transfòme sistèm edikasyon nou an sou yon peryòd tan,  ki kab pran dizan, kenzan oubyen ventan ? Wi, nou dwe konnen kijan pou nou transfòme sistèm edikasyon nou an, ki se yon machin ki ap ponn echèk, pou li tounen yon tren pou devloman nou. Vrè repons pou kesyon nou poze pi wo a, pyèsmoùn pa konnen li. Pou noumenm, sèl fason pou nou jwenn repons sila a, se apati youn rasanbleman tout Ayisyen nan yon refleksyon an pèmanans, ki dwe mache men nan men ak bon jan aksyon anndan peyi a. Konsa, nou dwe fè planifikasyon, travay sou yo epi evalye travay nou. Lè nou fini, nou dwe pran san nou pou modifye sa ki merite chanje. Kalite aksyon sa yo dwe kontinye san rete. Se konsa nou dwe travay pou avansman sosyete nou an. Se sèten, ap genyen lide kontrè sou fason pou nou aji, men se nòmal, paske yo toujou di : anpil tèt se anpil lespri.  Daprè nou, yon refleksyon an pèmanans, ki byen òganize avèk ouvèti lespri, senserite epi ki aksepte lide tout moùn san distenksyon, ap toujou genyen pi  plis chans pou li reyisi.

Se nan kad sa a GRAHN-Haïti ak GRAHN-Monde pran sou responsablite yo, apre yo fin pase nèf mwa nan pale ak moùn ki kab vin patnè yo anndan Ayiti kou aletranje, pou yo demare pwojè ki pral rele Haïti-Éduc’2012 la.  Pwojè sa a se premye a nan yon seri rankont ki pral fèt chak dezan pandan 20 ane ki ap vini yo tankou GRAHN-Haïti ak GRAHN-Monde genyen li nan plan estratejik yo kòm kontribisyon yo nan rekonstriksyon Ayiti.

Tout moùn konnen pwoblèm ki genyen nan sistèm edikasyon an. Pwoblèm sa yo pa yon sekrè pou pyès moùn.  Gen anpil travay ki fèt kote yo  te ekzaminen  pwoblèm sa yo ak anpil swen, epi yo te analize yo. Yonn nan gwoup ki te fè kalite travay sa yo, pa gen lontan, se gwoup ki ap travay sou edikasyon ak fòmasyon an (GTEF).   Travay ekip sa a te fè yo  te yon gwo pa nan yon bon direksyon. D'autres initiatives, telle celle du Séminaire WISE des 28 et 29 septembre 2011, où certaines pratiques exemplaires ayant cours en Haïti même ont été mises en évidence, sont venues en prolongement de ces travaux. Avec Haïti-Éduc'2012, il s’agit de continuer à construire sur les acquis: partir de la situation telle qu’elle est, des diagnostics qui ont été posés et des pistes de solution qui ont été dégagées par les uns ou par les autres, pour ajouter un autre maillon à la longue chaîne de l'amélioration continue qui, seule, pourra propulser notre pays dans le 21e siècle.

 

 

Yonn nan bi-vize Haïti-Éduc’2012, se prensipalman pou ofri moùn ki ap patisipe nan rankont sa a yon fowòm ansanm ak yon rezo, kote yo ap kapab rasanble  eksperyans epi konesans yo nan lapratik  nan travay ansanm, yon fason pou yonn aprann nan men lòt.  Rechèch nou fè nan peyi a fè nou konprann gen bon jan aksyon ki fèt pasi-pala, men yo rete izole epi moùn pa prèske konnen yo.  Konsa, li nòmal pou divès moùn  ki antreprann aksyon izole sa yo kontre nan yon espas kote yo ap gen okazyon pale sou sa yo fè. Lè sa a lòt moùn va jwenn sous enspirasyon ladan yo epi bò kote pa yo, yo va amilyore aksyon sa yo ak kòmantè pa yo.  Entansyon an, se rasanble tout sa nou deja genyen yo olye pou nou  ap gaspiye ti mwayen tou piti nou genyen yo pou nou refè yon bann ti pwojè ki parèt anpil, men,  ki pa  janm vrèman rasanble pou yo tounen yon fòs.  Men twa ekzanp, pami mil lòt, kote nou kab rasanble fòs nou :   

  • Pou ki sa nou pa reflechi ansanm sou yon kesyon pratik tankou fason  nou kab estimile lespri timoùn depi yo tou piti pou yo esplike tout sa ki antoure yo nan lavi chak jou yo avèk lasyans nan  ( etid wòch, plant, bèt, divès faz lalin lan, fenomèn meteyowolojik…).  Apati obsèvasyon sa yo, nou ta kab devlope ansanm materyèl pedagojik ki ta bon pou pwofesè yo tankou pou elèv yo. Konsa, nou ta kab nonsèlman mete alapòte tout moùn epi agrandi tout sa nou fè ansnam, men tou nou ta kab agrandi epi ranfòse konesans nou, paske nou aprann nan men lòt moùn lòt pratik siperyè ki deja fè prèv yo.
  • Pou ki sa nou pa bay antrepriz endistriyèl ak komèsyal yo ansanm ak depatman ministè yo yon chans anplis pou yo genyen yon seri zouti pou jesyon? Nou konnen byen, ak zouti sa yo, yo ap rive fè estrateji pou avansman antrepriz la nan lidèchip, planifikasyon ak kontwòl kalite, paske antrepriz la bezwen zouti sa yo pou li ogmante prodiksyon li, kidonk, pou li kreye pi plis byennèt pou tout moùn. Koze sa a se yon pwoblèm ki parèt, pa genyen lontan, nan rechèch gwoup travay sou konpetitivite a. Sa montre yon lòt fwa ankò, edikasyon se yon reyalite ki kab pran divès fòm , epitou pou peyi nou an rive mache kòrèkteman, tout aksyon nou ap fè dwe pou yo mache yonn ak lòt epi pou yo byen kowòdone.
  • Kijan pou nou rive rantre, konkrètman, tout moùn ki lage aladriv yo nan devlopman sosyete nou an? Sa vle di, ba yo yon edikasyon, fè yo aprann yon metye epi pou yo jwenn yon travay ki koresponn ak metye yo ta va aprann lan.

Yonn nan divès aktivite Haïti-Éduc’2012, epitou se pa sa ase non, se va kreye yon seri atelye fòmasyon pou etidyan ak moùn ki nan domèn afè nan divès pati nan peyi a.  Atelye sa yo ap sou teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon ( kouman pou yo sèvi ak  zouti sa a kòm mwayen pou amilyore fonksyonnman yon òganizasyon piblik oubyen prive, ki nan pwodiksyon oubyen ki ap bay sèvis) nan planifikasyon ak jesyon kalite, nan pwomosyon pwodwi lokal sou mache peyi etranje. Lis sa a kab pi long toujou. 

30-

 

Si nou bezwen pi plis enfòmasyon :

http://www.haiti-educ.org

 

Kontak : 

Pou GRAHN-Monde :

Rodrigue Baugé, Vice-président Communications, rodrigue.bauge@ grahn-monde.org

 

Pou GRAHN-Haïti :

Laurence Gauthier Pierre, Présidente, laurenceg.pierre@grahn-monde.org

 

Pou Haïti-Éduc’2012 :

Samuel Pierre, samuel.pierre@grahn-monde.org

Jean-Marie Bourjolly, jean-marie.bourjolly@grahn-monde.org